Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  | Vállalkozóképző

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 

Hatályos 2020. március 1. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. Az ÁSZF módosítására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. 

 1. SZERZŐDŐ FELEK

Auzletepites.hu (továbbiakban Szolgáltató) cégadatai: 

Cég:  Ivánka Iván Richárd ev. 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Értesítési cím:  1061 Budapest, Király utca 26. 
Székhely:  1188 Budapest, Kisfaludy utca 138/A. 
Képviseli:  Ivánka Iván 
Adószám:  55701189-1-43 
Nyilvántartási szám:  54412989 
Számlavezető intézet neve:  Magnet Bank 
Bankszámlaszám:  16200223-10117066 
Telefonszám:  +3619996103 
E-mail cím:  hello@uzletepites.hu 
Tárhelyszolgáltató neve:  Tárhely.Eu Kft. 
Tárhelyszolgáltató telefonszáma:  +36 1 789 2 789 
Tárhelyszolgáltató email címe:  support@tarhely.eu 
Tárhelyszolgáltató posta címe:  1538 Budapest, Pf.: 510. 

 

1.1 Ügyfél (továbbiakban: Előfizető) minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra előfizet. 

1.1.1. Minden olyan személy (legyen az természetes vagy nem természetes) aki az uzletepites.hu oldalt böngészi és nem minősül Ügyfélnek, Felhasználónak minősül és ugyanúgy köteles jelen ÁSZF betartására, kifejezetten 9., 10., és 11. pontokra. 

1.2. Értesítési címnek/e-mailnek tekintik felek Szolgáltató tekintetében – amennyiben az adott szerződés vagy megrendelés mást nem tartalmaz – a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet, Előfizető tekintetében pedig a megrendelés során megjelölt értesítési/e-mail címet.  

 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat az előfizetőknek. A leckék tartalma a www.uzletepites.hu oldalon megtekinthetőek az regisztráció és a sikeres fizetés után.   

2.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata: 

 • a kurzus kiválasztása; 
 • regisztráció; 
 • fizetési mód kiválasztása, fizetés (az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagokbankkártyás és Barionos fizetés esetén azonnal). asdasd 

A fizetési módokról részletesen az ÁSZF 8. pontja rendelkezik.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

3.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. 

3.2. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el. 

 1. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az  Előfizető jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 5.1.  pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett. 

4.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján. 

4.3. Előfizető  köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint (az ÁSZF 8. pontjának értelmében): 

 1. bankkártyás fizetéssel  azonnal; 
 2. Barion utalással  azonnal; 
 3. átutalással a díjbekérő kiállítását követő 2 munkanapon belül. 

4.4.  Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását  másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

4.5. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról.  Előfizető jogosult az hello@uzletepites.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani. 

4.6. Természetes  személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 5.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

5.1. Szolgáltató köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust az uzletepites.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig. 

5.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható  rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik. 

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése). 

5.3. A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani. 

5.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. 

5.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni. 

5.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja. 

5.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. 

Szolgáltató egyúttal tájékoztatja jogi személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: Előfizető cégneve, székhelye, telefonszáma, e-mail címe. 

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. 

Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5.6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul. 

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, DÍJVISSZATÉRÍTÉS

6.1. A Szerződés megszűnik: 

 1. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
 2. nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével; 
 3. természetesen személy Előfizető halálával; 
 4. felek közös megegyezésével. 

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. 

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően az uzletepites.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget. 

 1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta az előfizető (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni! 

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján 

7.1. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi. 

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 4.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg. 

7.2.  A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni. 

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza. 

 1. FIZETÉSI MÓDOK

8.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet: 

 1. bankkártyás fizetéssel  azonnal; 
 2. Barion utalással  azonnal; 
 3. banki átutalással a díjbekérő kiállítását követő 2 munkanapon belül. 

Banki átutalás esetén Előfizető jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett banki adatokat köteles használni, kivéve, ha a díjbekérőn kifejezetten más utalási utasítás szerepel. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a www.uzletepites.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik. 

9.2. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. 

9.3. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással  együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. 

9.4. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.uzletepites.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni. 

9.5. A  Szolgáltató az ÁSZF 2. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 2. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten  tudomásul veszi. 

9.5.1. Miután az uzletepites.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az uzletepites.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

9.5.2. Az uzletepites.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

9.5.3. Az uzletepites.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

9.5.4. Tilos az uzletepites.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az uzletepites.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 

9.5.5. Az uzletepites.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

9.5.6. Előfizető tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként nettó 75.000 Ft, illetve szavanként nettó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 1. VIS MAJOR

10.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 

10.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

10.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni. 

10.4. A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. 

11.2. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben. 

11.3. Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót. 

11.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Előfizető törvényes képviselője, a Előzfizető szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás a 3.2. pontban részletezett ÁSZF elfogadással egyidőben jön létre. 

11.5. Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók. 

11.6. A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a helyi bíróság illetékességébe tartozó ügyekben az Előfizető és a Szolgáltató a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. 

 

 

 

Budapest, 2020. február 14.